به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی مسابقات دارت ویژه بانوان (کارکنان دانشگاه تبریز) برگزار شد.

 به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی اردوی دو ساعته ورزش کودکان برای فرزندان 3 تا 6 سال در ژیمنازیوم ورزشی دانشگاه تبریز برگزار شد.

 

افتتاح مجموعه ورزشی خوابگاه فجر دانشگاه تبریز