دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنایمیلآدرس سایتآدرس
1دکترسعیداهری زادمدیر تربیت بدنی33341868s.aharizad@yahoo.comساختمان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز
2رسولحبیب پورواقفمعاون33393179habibpour@tabrizu.ac.irساختمان مدیریت تربیت بدنی
3عسگرعبدالهیکارشناس مسئول مسابقات33393181مدیریت
4صمدامینیمدیر استخر33393181مدیریت
5اعظمخاکزادهکارشناس مسئول ورزش خواهران33393183مدیریت
6حسینرهبریمسئول دبیرخانه33393177مدیریت
7جهانگیرداوطلبمسئول دفتر و هماهنگی مهمانسرا33393177مدیریت
8بهروزخانزاده33393256استادیوم
9حاجیهکوهیکارشناس ورزش خواهران و مسئول سالن شهدا33393396دانشگاه تبریز - سالن ورزشی خوایگاه دخترانه شهدا
10علیرضاپورحمیدیمسئول کنترل استخر33393185استخر
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.