نتایج مسابقات ورزشی کارکنان ۱۳۹۷

تعداد بازدید:۲۲۹۹

 

                                  فوتسال کارمندان :                   

دوشنبه 17 دی

حراست - روابط عمومی 0-6
سازمان مرکزی ب - پردیس 2-5
سازمان مرکزی الف - حفاظت فیزیکی 1-7

چهارشنبه 19دی

دامپزشکی - فیزیک 1-8
امور دانشجویان - پردیس 4-7
سازمان مرکزی ب- حراست 3-2

شنبه 22 دی

کشاورزی - فیزیک 5-3
سازمان مرکزی الف - دامپزشکی 0-1
سازمان مرکزی ب- روابط عمومی 2-5

دوشنبه 24 دی

دامپزشکی - حفاظت فیزیکی 1-6
سازمان مرکزی الف - کشاورزی 5-2
حراست - امور دانشجویان 0-4

چهارشنبه 26دی

حراست - پردیس 3-5
روابط عمومی - امور دانشجویان 11-1
سازمان مرکزی الف - فیزیک 1-4

شنبه 29دی

کشاورزی - حفاظت فیزیکی 8-2
سازمان مرکزی ب - امور دانشجویان 3-5
پردیس - روابط عمومی 1-6

دوشنبه 1 بهمن

دانشکده دامپزشکی - دانشکده کشاورزی 13-1
دانشکده فیزیک - حفاظت فیزیکی 7-0

شنبه 6 بهمن (نیمه نهایی)

سازمان مرکزی الف - سازمان مرکزی ب 5-8

مدیریت حراست - دامپزشکی

( درضربات پنالتی  حراست برنده شد)

1-1

چهارشنبه 10بهمن (نهایی)

دامپزشکی - سازمان مرکزی ب

0-5

مدیریت حراست - سازمان مرکزی الف

1-3

 

                                     فوتسال اساتید :                   

سه شنبه 18 دی

دامپزشکی - علوم ریاضی 5-2
مهندسی برق - علوم انسانی 8-2

    یکشنبه 23دی

دامپزشکی -  مهندسی برق 2-0
کشاورزی اهر - علوم طبیعی 1-4

سه شنبه 25 دی

علوم انسانی -  علوم طبیعی 2-2
کشاورزی اهر - ریاضی 2-2

یکشنبه 30 دی

علوم انسانی -  دامپزشکی 0-6
کشاورزی اهر - برق 1-6

سه شنبه 2 بهمن

علوم طبیعی -  ریاضی 4-0
کشاورزی اهر - دامپزشکی 2-4

یکشنبه 7 بهمن

علوم انسانی -  ریاضی 4-1
علوم طبیعی - برق 0-5

سه شنبه 9 بهمن

علوم طبیعی -  دامپزشکی 3-6
علوم انسانی - کشاورزی اهر 4-1
ریاضی - برق 1-6

 

 

                                          والیبال :                      

یکشنبه 16 دی

ادبیات - ریاضی 0-2
امور دانشجویی - حوزه ریاست 0-2
اساتید کشاورزی -سازمان مرکزی 1-2

سه شنبه 18دی

شیمی ب - حفاظت فیزیکی 2-0
کشاورزی اهر - سه علامه 0-2
فنی مرند - الهیات 0-2

چهارشنبه 19 دی

ادبیات - حوزه ریاست و شیمی 0-2
امور دانشجویان - ریاضی 0-2
حراست - شیمی ب 0-2

یکشنبه 23دی

کشاورزی اهر- الهیات 0-2
اساتید کشاورزی - حراست 0-2
فنی مرند - سه علامه 0-2

سه شنبه 25دی

حراست - سازمان مرکزی 0-2
الهیات  - سه علامه 1-2
دامپزشکی - کشاورزی اهر 2-0

چهارشنبه 26دی

حوزه ریاست و شیمی - ریاضی 0-0
اساتید کشاورزی - حفاظت فیزیکی 0-2
فنی مهندسی مرند - کشاورزی اهر 0-0

یکشنبه 30دی

سازمان مرکزی - حفاظت فیزیکی 0-2
ادبیات - امور دانشجویان 0-0

سه شنبه 2 بهمن

سازمان مرکزی - شیمی ب 0-2
دامپزشکی - فنی مرند 2-1

چهارشنبه 3 بهمن

دامپزشکی - الهیات 2-0
اساتید کشاورزی - شیمی ب 0-2

یکشنبه 7 بهمن

دامپزشکی- سه علامه 0-2
حراست - حفاظت فیزیکی 0-2

چهارشنبه 10 بهمن

اساتید کشاورزی - مرند 0-0
کشاورزی اهر - حراست 0-0

چهارشنبه 10 بهمن

اساتید کشاورزی - مرند 0-0
کشاورزی اهر - حراست 0-0

چهارشنبه 1 اسفند( نیمه نهایی)

حراست- امور دانشجویان 2-1
کشاورزی اهر - اساتید کشاورزی 2-1

شنبه 3 اسفند (نهایی)

حراست - کشاورزی اهر 2-1
امور دانشجویان - اساتید کشاورزی 2-0
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷