کارشناسان

تعداد بازدید:۵۳۶۹
نام سمت مدرک تحصیلی شماره تماس تصویر
عسگر عبدالهی معاون تربیت بدنی دکتری مدیریت ورزشی 33393179
  کارشناس مسئول مسابقات کارشناس ارشد تربیت بدنی 33393181  
  حسابداری و کارپردازی کارشناس     
اعظم خاکزاده کارشناس مسئول امور ورزشی کارشناس ارشد تربیت بدنی 33393183

---

حسین رهبری مسئول دبیرخانه و مسئول دفتر دیپلم 33393177

 

  مدیر استخر کارشناس  33393181  
حاجیه کوهی مسئول سالن ورزشی خواهران کارشناس ارشد تربیت بدنی 33393396

 

بهروز خانزاده مسئول استادیوم ورزشی کارشناس امور اداری 33393256
محرم مصطفی پور کارشناس ورزش برادران کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 33393181  
ابراهیم رافضی مسئول کنترل استخر دیپلم 33393185
علیرضا پورحمیدی متصدی استخر دیپلم  
لعیا سلیمانپور مسئول کنترل استخر کارشناس     
فاطمه روزافزون متصدی استخر دیپلم    
بهزاد فطانت فر متصدی اطلاعات ژیمنازیوم دیپلم 33393184  
بهروز جبرئیل پور متصدی اطلاعات ژیمنازیوم دیپلم 33393184  

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۲