تصاویری از مسابقات ورزشی کارکنان

ورزش و دوستی ها ( مسابقه فوتسال تیم مدیریت حراست و مدیریت روابط عمومی)

داوران متخصص و دانشگاهی مسابقات ( آقایان ابراهیم روزافزون و شاهرخ لله بیگی)

تیم والیبال مدیریت حراست

تیم والیبال اساتید کشاورزی

کمیته فنی و اجرایی مسابقات فوتسال

داوران و کمیته اجرایی مسابقات والیبال

تیم فوتسال سازمان مرکزی ب