نتایج مسابقات ورزشی کارکنان ۱۳۹۷

 

                                  فوتسال کارمندان :                   

دوشنبه 17 دی

حراست - روابط عمومی 0-6
سازمان مرکزی ب - پردیس 2-5
سازمان مرکزی الف - حفاظت فیزیکی 1-7

چهارشنبه 19دی

دامپزشکی - فیزیک 1-8
امور دانشجویان - پردیس 4-7
سازمان مرکزی ب- حراست 3-2

شنبه 22 دی

کشاورزی - فیزیک 5-3
سازمان مرکزی الف - دامپزشکی 0-1
سازمان مرکزی ب- روابط عمومی 2-5

دوشنبه 24 دی

دامپزشکی - حفاظت فیزیکی 1-6
سازمان مرکزی الف - کشاورزی 5-2
حراست - امور دانشجویان 0-4

چهارشنبه 26دی

حراست - پردیس 0-0
روابط عمومی - امور دانشجویان 0-0
سازمان مرکزی الف - فیزیک 0-0

 

                                     فوتسال اساتید :                   

سه شنبه 18 دی

دامپزشکی - علوم ریاضی 0-0
مهندسی برق - علوم انسانی 8-2

    یکشنبه 23دی

دامپزشکی -  مهندسی برق 2-0
کشاورزی اهر - علوم طبیعی 1-4

سه شنبه 25 دی

علوم انسانی -  علوم طبیعی 2-2
کشاورزی اهر - ریاضی 2-2

 

                                          والیبال :                      

یکشنبه 16 دی

ادبیات - ریاضی 0-2
امور دانشجویی - حوزه ریاست 0-2
اساتید کشاورزی -سازمان مرکزی 1-2

سه شنبه 18دی

شیمی ب - حفاظت فیزیکی 2-0
کشاورزی اهر - سه علامه 0-2
فنی مرند - الهیات 0-2

چهارشنبه 19 دی

ادبیات - حوزه ریاست و شیمی 0-2
امور دانشجویان - ریاضی 0-2
حراست - شیمی ب 0-2

یکشنبه 23دی

کشاورزی اهر- الهیات 0-2
اساتید کشاورزی - حراست 0-2
فنی مرند - سه علامه 0-2

سه شنبه 25دی

حراست - سازمان مرکزی 0-2
الهیات  - سه علامه 1-2
دامپزشکی - کشاورزی اهر 2-0

چهارشنبه 26دی

حوزه ریاست و شیمی - ریاضی 0-0
اساتید کشاورزی - حفاظت فیزیکی 0-0
فنی مهندسی مرند - کشاورزی اهر 0-0