سرپرستان ورزش دانشکده ها

سرپرستان ورزش دانشکده ها: این افراد از بین کارمندان و اساتید علاقمند و دلسوز ورزشی در دانشکده ها توسط روسای محترم دانشکده انتخاب شده و در واقع نماینده مدیریت تربیت بدنی در بین دانشجویان آن دانشکده ها می باشند.

از جمله وظایف سرپرستان محترم دانشکده ها، هماهنگی تمام فعالیتهای ورزشی دانشجویان و کارکنان آن دانشکده با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه است.

 

اسامی سرپرستان ورزش دانشکده ها
نام دانشکده دختران پسران
پردیس های دانشگاه تبریز ---- آقای رامین سلیمانی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی خانم حسینی پور آقای علی جهانی
دانشکده اقتصاد و مدیریت --- آقای رضاعلی بابایی
دانشکده الهیات و علوم اسلامی خانم استادی ---
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم دکتر اسکندرنژاد آقای دکتر حجت زمانی
دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی خانم حیدری آقای دکتر ولیزاده کامران
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی خانم بخشی الواری آقای دکتر کمال کوهی
دانشکده دامپزشکی خانم مرادی آقای دکتر فرزاد نیاز پور
دانشکده علوم ریاضی خانم دکتر محمدپوری آقای دکتر جواد وکیلی
دانشکده شیمی خانم کبیری آقای باباعلی حکیم زاده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خانم حسن زاده آقای یاشار نجاتی
دانشکده علوم طبیعی خانم مختاری آقای دکتر صالحی
دانشکده فیزیک خانم داور آقای فرزاد مجدی
دانشکده فنی مهندسی مرند --- آقای رسول یوزباشی
دانشکده فنی و مهندسی میانه خانم موسوی ---
دانشکده کشاورزی خانم سعادت پور ---
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر --- آقای فرهاد امیری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر خانم کوشاور آقای اصغر تیموری
دانشکده مهندسی شیمی و نفت --- آقای سعید فاضلی فرد
دانشکده مهندسی عمران خانم یعقوبی آقای یوسف یعثوبی
دانشکده مهندسی فناوریهای نوین --- آقای سیامک براتی
دانشکده مهندسی مکانیک خانم کاخ ساز آقای بهنام کرم زاده
پژوهشکده فیزیک --- آقای دکتر سعید شجاعی