واحد ارزیابی و تندرستی

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

یکی از معضلات زندگی کنونی که بیماری خاموش نیز نامیده می­شود، چاقی یا اضافه وزن است. به دلیل تغییر سبک زندگی و لزوم انجام امور روزمره به­وسیلۀ رایانه­ها و در شرایط با تحرک پایین، افراد زیادی در خطر افزایش وزن و یا چاقی قرار می­گیرند. از طرف دیگر شیوع ناهنجاری­های اسکلتی در عصر حاضر که مجدداً ناشی از عادت­های غلط روزمره و وضعیت­های نامناسب بدنی است، افزایش یافته­ اند.

تأسیس مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

در راستای بهبود کیفیت زندگی و طرح پایش سلامت دانشجویان، ادارۀ کل تربیت بدنی از سال 1387، با مشارکت دانشگاه­های کشور، اقدام به ایجاد مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی نموده­است. از این ­رو، با تخصیص اعتبارهای تجهیزاتی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز به دانشگاه­های متقاضی و نیز دستورالعمل­های ارسالی توانسته­است تا مراکز تندرستی و مشاوره را در بسیاری از دانشگاه­ها ایجاد نماید. به­ طوری­که در سال­های 1388 تعداد 42 دانشگاه، 1389 تعداد 52 دانشگاه و در سال 1390 تعداد 70 دانشگاه از مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی برخوردار شده­ اند.

در راستای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاری­ها و عوارض جسمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز نیز اقدام به راه­ اندازی مرکز مشاورۀ ورزشی نموده است، تا ضمن اطلاع ­رسانی عمومی از خطرات چاقی و افزایش وزن، ارزیابی­های لازم و ارائۀ راهکارهای تمرینی و تغذیه­ای را زیر نظر متخصصین رفتار حرکتی، فیزیولوژی و تغذیۀ ورزشی و همچنین آسیب­  شناسی و حرکات اصلاحی به ­عمل آورد.

 

بخش­های مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز شامل بخش­های

بخش اول: ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی

بخش دوم: ارزیابی ترکیب بدنی

بخش سوم: ارزیابی آمادگی جسمانی

می­باشد، که به­ وسیلۀ یک سری پرسشنامه و ابزار و تجهیزات سنجیده شده و بازخورد آن به دانشجویان داده­می­شود. علاوه­بر این­ها، این مرکز دارای یک دستگاه بادی کامپوزیشن (Body composition) یا همان ترکیب بدنی می­باشد که اطلاعاتی در مورد ترکیب بدنی، درصد چربی بدن، سن جسمانی، BMI و ... می­دهد تا بتوان گامی برای سلامت بدنی برداشت.

مکان، زمان و عوامل مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز در طبقۀ دوم سالن ورزشی چندکاره (ژیمنازیوم) دانشگاه تبریز واقع­شده که دانشجویان تمامی مقاطع باید در طی دوران تحصیلی خود نسبت به تکمیل پروندۀ ورزشی به این مرکز مراجعه نمایند. مرکز مشاورۀ ورزشی، روزهای زوج از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط کارشناس ارشد رفتار حرکتی، جناب آقای جواد بابانژاد مهربانی پذیرای دانشجویان پسر و روزهای فرد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط خانم علیزاده و خانم رسولی پذیرای دانشجویان دختر می­باشد. مسئولیت این مرکز با جناب آقای دکتر امیر قیامی­راد و با نظارت جناب آقای دکتر وحید ساری­صراف از اعضای هیئت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و مسئول ثبت، سرکار خانم کوهی از کارمندان ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه تبریز می­باشد.

اهداف مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

به­طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی به شرح زیر می­باشد:

اولاً آگاهی دانشجویان از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی، ثانیاً ارائۀ پیشنهادهای لازم بر اساس نتایج بدست­آمده، متناسب با شرایط هر فرد و ثالثاً تلاش بر اینست که مجموع این اقدامات بتواند به­عنوان عامل انگیزشی، دانشجویان را به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعف­های ناشی از فقر حرکتی ترغیب نماید.

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

یکی از معضلات زندگی کنونی که بیماری خاموش نیز نامیده می­شود، چاقی یا اضافه وزن است. به دلیل تغییر سبک زندگی و لزوم انجام امور روزمره به­وسیلۀ رایانه­ها و در شرایط با تحرک پایین، افراد زیادی در خطر افزایش وزن و یا چاقی قرار می­گیرند. از طرف دیگر شیوع ناهنجاری­های اسکلتی در عصر حاضر که مجدداً ناشی از عادت­های غلط روزمره و وضعیت­های نامناسب بدنی است، افزایش یافته­اند.

تأسیس مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

در راستای بهبود کیفیت زندگی و طرح پایش سلامت دانشجویان، ادارۀ کل تربیت بدنی از سال 1387، با مشارکت دانشگاه­های کشور، اقدام به ایجاد مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی نموده­است. از این­رو، با تخصیص اعتبارهای تجهیزاتی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز به دانشگاه­های متقاضی و نیز دستورالعمل­های ارسالی توانسته­است تا مراکز تندرستی و مشاوره را در بسیاری از دانشگاه­ها ایجاد نماید. به­طوری­که در سال­های 1388 تعداد 42 دانشگاه، 1389 تعداد 52 دانشگاه و در سال 1390 تعداد 70 دانشگاه از مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی برخوردار شده­اند.

در راستای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاری­ها و عوارض جسمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز نیز اقدام به راه­اندازی مرکز مشاورۀ ورزشی نموده است، تا ضمن اطلاع­رسانی عمومی از خطرات چاقی و افزایش وزن، ارزیابی­های لازم و ارائۀ راهکارهای تمرینی و تغذیه­ای را زیر نظر متخصصین رفتار حرکتی، فیزیولوژی و تغذیۀ ورزشی و همچنین آسیب­شناسی و حرکات اصلاحی به­عمل آورد.

بخش­های مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز شامل بخش­های

بخش اول: ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی

بخش دوم: ارزیابی ترکیب بدنی

بخش سوم: ارزیابی آمادگی جسمانی

می­باشد، که به­وسیلۀ یک سری پرسشنامه و ابزار و تجهیزات سنجیده شده و بازخورد آن به دانشجویان داده­می­شود. علاوه­بر این­ها، این مرکز دارای یک دستگاه بادی کامپوزیشن (Body composition) یا همان ترکیب بدنی می­باشد که اطلاعاتی در مورد ترکیب بدنی، درصد چربی بدن، سن جسمانی، BMI و ... می­دهد تا بتوان گامی برای سلامت بدنی برداشت.

مکان، زمان و عوامل مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز در طبقۀ دوم سالن ورزشی چندکاره (ژیمنازیوم) دانشگاه تبریز واقع­شده که دانشجویان تمامی مقاطع باید در طی دوران تحصیلی خود نسبت به تکمیل پروندۀ ورزشی به این مرکز مراجعه نمایند. مرکز مشاورۀ ورزشی، روزهای زوج از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط کارشناس ارشد رفتار حرکتی، جناب آقای جواد بابانژاد مهربانی پذیرای دانشجویان پسر و روزهای فرد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط خانم علیزاده و خانم رسولی پذیرای دانشجویان دختر می­باشد. مسئولیت این مرکز با جناب آقای دکتر امیر قیامی­راد و با نظارت جناب آقای دکتر وحید ساری­صراف از اعضای هیئت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و مسئول ثبت، سرکار خانم کوهی از کارمندان ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه تبریز می­باشد.

اهداف مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

به­طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی به شرح زیر می­باشد:

اولاً آگاهی دانشجویان از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی، ثانیاً ارائۀ پیشنهادهای لازم بر اساس نتایج بدست­آمده، متناسب با شرایط هر فرد و ثالثاً تلاش بر اینست که مجموع این اقدامات بتواند به­عنوان عامل انگیزشی، دانشجویان را به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعف­های ناشی از فقر حرکتی ترغیب نماید.

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

یکی از معضلات زندگی کنونی که بیماری خاموش نیز نامیده می­شود، چاقی یا اضافه وزن است. به دلیل تغییر سبک زندگی و لزوم انجام امور روزمره به­وسیلۀ رایانه­ها و در شرایط با تحرک پایین، افراد زیادی در خطر افزایش وزن و یا چاقی قرار می­گیرند. از طرف دیگر شیوع ناهنجاری­های اسکلتی در عصر حاضر که مجدداً ناشی از عادت­های غلط روزمره و وضعیت­های نامناسب بدنی است، افزایش یافته­اند.

تأسیس مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

در راستای بهبود کیفیت زندگی و طرح پایش سلامت دانشجویان، ادارۀ کل تربیت بدنی از سال 1387، با مشارکت دانشگاه­های کشور، اقدام به ایجاد مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی نموده­است. از این­رو، با تخصیص اعتبارهای تجهیزاتی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز به دانشگاه­های متقاضی و نیز دستورالعمل­های ارسالی توانسته­است تا مراکز تندرستی و مشاوره را در بسیاری از دانشگاه­ها ایجاد نماید. به­طوری­که در سال­های 1388 تعداد 42 دانشگاه، 1389 تعداد 52 دانشگاه و در سال 1390 تعداد 70 دانشگاه از مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی برخوردار شده­اند.

در راستای پیشگیری و اصلاح این ناهنجاری­ها و عوارض جسمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز نیز اقدام به راه­اندازی مرکز مشاورۀ ورزشی نموده است، تا ضمن اطلاع­رسانی عمومی از خطرات چاقی و افزایش وزن، ارزیابی­های لازم و ارائۀ راهکارهای تمرینی و تغذیه­ای را زیر نظر متخصصین رفتار حرکتی، فیزیولوژی و تغذیۀ ورزشی و همچنین آسیب­شناسی و حرکات اصلاحی به­عمل آورد.

بخش­های مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز شامل بخش­های

بخش اول: ارزیابی ساختار اسکلتی و قامتی

بخش دوم: ارزیابی ترکیب بدنی

بخش سوم: ارزیابی آمادگی جسمانی

می­باشد، که به­وسیلۀ یک سری پرسشنامه و ابزار و تجهیزات سنجیده شده و بازخورد آن به دانشجویان داده­می­شود. علاوه­بر این­ها، این مرکز دارای یک دستگاه بادی کامپوزیشن (Body composition) یا همان ترکیب بدنی می­باشد که اطلاعاتی در مورد ترکیب بدنی، درصد چربی بدن، سن جسمانی، BMI و ... می­دهد تا بتوان گامی برای سلامت بدنی برداشت.

مکان، زمان و عوامل مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز در طبقۀ دوم سالن ورزشی چندکاره (ژیمنازیوم) دانشگاه تبریز واقع­شده که دانشجویان تمامی مقاطع باید در طی دوران تحصیلی خود نسبت به تکمیل پروندۀ ورزشی به این مرکز مراجعه نمایند. مرکز مشاورۀ ورزشی، روزهای زوج از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط کارشناس ارشد رفتار حرکتی، جناب آقای جواد بابانژاد مهربانی پذیرای دانشجویان پسر و روزهای فرد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 14 تا 15:30 توسط خانم علیزاده و خانم رسولی پذیرای دانشجویان دختر می­باشد. مسئولیت این مرکز با جناب آقای دکتر امیر قیامی­راد و با نظارت جناب آقای دکتر وحید ساری­صراف از اعضای هیئت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز و مسئول ثبت، سرکار خانم کوهی از کارمندان ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه تبریز می­باشد.

اهداف مرکز مشاورۀ ورزشی دانشگاه تبریز

به­طور کلی، هدف از ارزیابی دانشجویان در مراکز تندرستی و مشاورۀ ورزشی به شرح زیر می­باشد:

اولاً آگاهی دانشجویان از وضعیت بدنی خود بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی، ثانیاً ارائۀ پیشنهادهای لازم بر اساس نتایج بدست­آمده، متناسب با شرایط هر فرد و ثالثاً تلاش بر اینست که مجموع این اقدامات بتواند به­عنوان عامل انگیزشی، دانشجویان را به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعف­های ناشی از فقر حرکتی ترغیب نماید.