کوهپیمایی

برنامه کوهپیمایی دانشجویان، کارکنان و خانواده‌ها

ردیف

تاریخ

مقصد

گروه

۱

۲۹/۱/۹۲

قلعه بابک

داشجویان پسر

۲

۳۰/۱/۹۲

قلعه بابک

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳

۵/۲/۹۲

قلعه بابک

دانشجویان دختر

۴

۵/۲/۹۲

آبشار سرکند دیزج

کارکنان و خانواده

۵

۶/۲/۹۲

قلعه ضحاک

داشجویان پسر

۶

۱۲/۲/۹۲

قلعه شیور

داشجویان پسر

۷

۱۳/۲/۹۲

منطقه جنگلی گویجه بل

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۸

۱۹/۲/۹۲

منطقه جنگلی گویجه بل

داشجویان پسر

۹

۲۰/۲/۹۲

قلعه شیور

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۱۰

۲۶/۲/۹۲

پارک جنگلی مکیدی

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۱۱

۲۷/۲/۹۲

کندوان (ارتفاعات سهند)

داشجویان پسر

۱۲

۳و۲،۱/۳/۹۲

آبشار لاتون

کارکنان و خانواده

۱۳

۹/۳/۹۲

آبشار عیش آباد

کارکنان و خانواده

۱۴

۱۰/۳/۹۲

آبشار هرگلان

کارکنان و خانواده

۱۵

۱۷/۳/۹۲

ارتفاعات سهند

کارکنان و خانواده

۱۶

۳۱و۳۰،۲۹/۳/۹۲

قلعه رودخان

کارکنان و خانواده

۱۷

۶/۴/۹۲

آبشار هرگلان

دانشجویان دختر، کارکنان وخانواده

۱۸

۷/۴/۹۲

حاتم مئشه‌سی

دانشجویان دختر، کارکنان وخانواده

۱۹

۱۳/۴/۹۲

ارتفاعات سهند

دانشجویان دختر، کارکنان وخانواده

۲۰

۱۴/۴/۹۲

چیچگلو

دانشجویان دختر، کارکنان وخانواده

۲۱

۱/۶/۹۲

پیست اسکی سهند

کارکنان وخانواده

۲۲

۸/۶/۹۲

فندقلو

کارکنان وخانواده

۲۳

۱۵و۱۴/۶/۹۲

آبشار شلماش

کارکنان وخانواده

۲۴

۲۹و۲۷،۲۸/۶/۹۲

قلعه رودخان

کارکنان وخانواده

 

 

 

ردیف

تاریخ

مقصد

گروه

۲۵

۵/۷/۹۲

کلیسای سنت استپانوس و سد ارس

کارکنان و خانواده

۲۶

۱۱/۷/۹۲

قلعه بابک

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۲۷

۱۲/۷/۹۲

قلعه بابک

دانشجویان پسر

۲۸

۱۹و۱۸،۱۷/۷/۹۲

آبشار لاتون

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۲۹

۲۵/۷/۹۲

جنگلهای مکیدی

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳۰

۲۶/۷/۹۲

منطقه جنگلی چیچگلو و قلعه جوشن

دانشجویان پسر

۳۱

۲۶و۲۵،۲۴/۷/۹۲

قلعه رودخان - ماسوله

کارکنان و خانواده

۳۲

۳و۲،۱/۸/۹۲

قلعه رودخان

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳۳

۹/۸/۹۲

کلیسای سنت استپانوس

دانشجویان دختر

۳۴

۹/۸/۹۲

آبشار هرگلان

کارکنان و خانواده

۳۵

۱۰/۸/۹۲

قلعه ضحاک

دانشجویان پسر

۳۶

۱۷و۱۶،۱۵/۸/۹۲

قلعه رودخان

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳۷

۲۲و۲۱،۲۰/۸/۹۲

آبشار لاتون

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳۸

۳و۲،۱/۸/۹۲

قلعه رودخان

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۳۹

۹/۸/۹۲

کلیسای سنت استپانوس

دانشجویان دختر

۴۰

۹/۸/۹۲

آبشار هرگلان

کارکنان و خانواده

۴۱

۱۰/۸/۹۲

قلعه ضحاک

دانشجویان پسر

۴۲

۱۶/۸/۹۲

کلیسای سنت استپانوس و سد ارس

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۴۳

۱۷/۸/۹۲

منطقه دره دیز

دانشجویان پسر

۴۴

۳۰/۸/۹۲

غار سهولان – سد مهاباد

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۴۵

۱/۹/۹۲

کلیسای سنت استپانوس و سد ارس

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۴۶

۷/۹/۹۲

آسیاب خرابه

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۴۷

۸/۹/۹۲

غار سهولان – سد مهاباد

دانشجویان پسر

۴۸

۱۴/۹/۹۲

غار سهولان – سد مهاباد

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۴۹

۱۵/۹/۹۲

آبشار ماهاران

دانشجویان پسر

۵۰

۲۱/۹/۹۲

کندوان

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۵۱

۲۲/۹/۹۲

آسیاب خرابه

دانشجویان پسر

۵۲

۲۸/۹/۹۲

آرپا درسی ونیار

دانشجویان دختر، کارکنان و خانواده

۵۳

۲۹/۹/۹۲

دره دیز

دانشجویان پسر