کوهنوردی

تاریخ

مقصد

ویژه

مسیر

وسایط نقلیه درخواستی

ساعت حرکت

۲۶/۱/۹۴

پیست اسکی سهند

دانشجویان پسر (جشنواره برف و یخ)

پیست اسکی

دو دستگاه اتو بوس

۸

۲۷/۱/۹۴

پیست اسکی سهند

دانشجویان دختر (جشنواره برف و یخ)

پیست اسکی

دو دستگاه اتو بوس

۸

۲۷/۱/۹۴

کلیسای سنت استپانوس – بازار جلفا

دانشجویان دختر

جلفا

دو دستگاه اتو بوس

۳۰/۷

۲۸/۱/۹۴

قلعه ضحاک

دانشجویان پسر

هشترود

دو دستگاه اتو بوس

۳۰/۷

۳/۲/۹۴

دره مکیدی

دانشجویان دختر

کلیبر

چهار دستگاه مینی‌بوس

۷

۴/۲/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان پسر

کلیبر

دودستگاه اتوبوس

۷

۱۰/۲/۹۴

کلیسای سنت استپانوس – بازار جلفا

دانشجویان دختر

جلفا

دو دستگاه اتو بوس

۳۰/۷

۱۱/۲/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان پسر

کلیبر

دو دستگاه اتوبوس

۷

۱۷/۲/۹۴

دره مکیدی

دانشجویان دختر

کلیبر

چهار دستگاه مینی‌بوس

۷

۱۸/۲/۹۴

آبشار هرگلان

دانشجویان پسر

عجب شیر

سه دستگاه مینی‌بوس

۷

۲۴/۲/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان دختر

کلیبر

دو دستگاه اتوبوس

۷

۲۵/۲/۹۴

منطقه جنگلی گویجه بل

دانشجویان پسر

اهر

دو دستگاه اتوبوس

۳۰/۷

۳۱/۲/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان دختر

کلیبر

دو دستگاه اتوبوس

۷

۱/۳/۹۴

منطقه ییلاقی ماهار

دانشجویان پسر

زنوز

سه دستگاه مینی‌بوس

۳۰/۷

 

۷/۳/۹۴

جنگلهای مکیدی

کارکنان با خانواده و دانشجویان دختر

کلیبر

دودستگاه اتوبوس یا چهار دستگاه مینی بوس

۷

۸/۳/۹۴

قلعه بابک

کارکنان با خانواده و دانشجویان دختر

کلیبر

دودستگاه اتوبوس

۷

۲۱/۳/۹۴

حاتم مشئه‌سی

کارکنان با خانواده و دانشجویان دختر

مشکین شهر

سه دستگاه مینی بوس

۷

۲۲/۳/۹۴

چیچکلو

کارکنان با خانواده

ورزقان

دودستگاه اتوبوس

۷

 

 

برنامه های کوه نوردی و کوه پیمایی دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریز

۱/۵/۹۴

ارشد چمنی

کارکنان و خانواده

کندوان

چهار دستگاه مینی بوس

۷

۲/۵/۹۴

غار سهولان

کارکنان و خانواده

مهاباد

چهار دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۹و۸/۵/۹۴

قلعه بابک – پارک مکیدی

کارکنان و خانواده

کلیبر

یک دستگاه اتوبوس یا دودستگاه مینی بوس (هیوندا)

۳۰/۶

۱۶و۱۵/۵/۹۴

غار کتله خور

کارکنان و خانواده

زنجان - خدابنده

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۲۱و۲۰،۱۹/۵/۹۴

سبلان

کارکنان و دانشجویان دختر

اردبیل

یک دستگاه مینی بوس (هیوندا)

۳۰/۶

۲۳و۲۲/۵/۹۴

آبشار شلماش

کارکنان و خانواده

بانه

یک دستگاه اتو بوس ( SD )

۳۰/۶

۳۰و۲۹/۵/۹۴

سرعین – گردنه حیران

کارکنان و خانواده

سرعین

یک دستگاه اتو بوس

۳۰/۶

۶و۴،۵/۶/۹۴

فومن

کارکنان و خانواده

قلعه رودخان- ماسوله

یک دستگاه اتوبوس ( SD )

۳۰/۶

۱۳و۱۲/۶/۹۴

آبشار شلماش

کارکنان و خانواده

بانه

دو دستگاه اتو بوس

۳۰/۶

۲۰و۱۹،۱۸/۶/۹۴

فومن

کارکنان و اساتید با خانواده

قلعه رودخان- ماسوله

یک دستگاه اتوبوس ( SD )

۳۰/۶

۲۷و۲۶،۲۵/۶/۹۴

آبشار لاتون

کارکنان و خانواده

آستارا

دو دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

 

۱۵/۵/۹۴

ارشد چمنی

کارکنان و خانواده

کندوان

سه دستگاه مینی بوس

۷

۱۶/۵/۹۴

غار سهولان

کارکنان و خانواده

مهاباد

سه دستگاه مینی بوس (هیوندا)

۳۰/۶

۲۲/۵/۹۴

کلیسای سنت استپانوس

کارکنان و خانواده

جلفا

یک دستگاه اتوبوس (کولر دار)

۳۰/۶

۲۳/۵/۹۴

قوچ گلی

کارکنان و خانواده

پیست سهند

یک دستگاه اتوبوس

۷

۲۹/۵/۹۴

روستای قرمزی گول گونبر

کارکنان و خانواده

آذر شهر

دو دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۳۰/۵/۹۴

ورزقان

کارکنان و خانواده

گل آخور

دو دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۳و۱،۲/۶/۹۴

اردبیل

کارکنان و خانواده

سبلان

یک دستگاه مینی بوس (هیوندا)

۳۰/۶

۵/۶/۹۴

ارشد چمنی

کارکنان و خانواده

کندوان

سه دستگاه مینی بوس

۷

۶/۶/۹۴

غار سهولان

کارکنان و خانواده

مهاباد

سه دستگاه مینی بوس (هیوندا)

۳۰/۶

۱۲/۶/۹۴

ورزقان

کارکنان و خانواده

گل آخور، امند و ایوند

دو دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۱۳/۶/۹۴

ورزقان - چیکلی

کارکنان و خانواده

قلعه جوسین

دو دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۱۹/۶/۹۴

کلیبر

کارکنان و خانواده

قلعه بابک

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۲۰/۶/۹۴

مرند

کارکنان و خانواده

قله میشو

دو دستگاه مینی بوس

۷

۲۶/۶/۹۴

ورزقان - چیکلی

کارکنان و خانواده

قلعه جوشین

دو دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۲۷/۶/۹۴

عجب شیر

کارکنان و خانواده

بارازلو

سه دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

 

 

۱۰و۹/۷/۹۴

گردنه حیران

دانشجویان دختر

سرعین

یک دستگاه اتو بوس

۳۰/۶

۱۶/۷/۹۴

قلعه ضحاک

دانشجویان دختر

هشترود

دو دستگاه اتو بوس

۷

۱۷/۷/۹۴

منطقه جنگلی حاتم مئشه سی

دانشجویان پسر

مشکین شهر

سه دستگاه مینی‌بوس

۳۰/۶

۲۴و۲۳/۷/۹۴

آبشار لاتون

دانشجویان دختر

آستارا

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۲۳/۷/۹۴

کلیسای سنت استپانوس

دانشجویان دختر

جلفا

دودستگاه اتوبوس

۷

۲۴/۷/۹۴

کلیسای سنت استپانوس

دانشجویان پسر

جلفا

دودستگاه اتوبوس

۷

۸و۷/۸/۹۴

آبشار ویسادار

دانشجویان پسر

تالش

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۷/۸/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان دختر

کلیبر

یک دستگاه اتو بوس

۳۰/۶

۸/۸/۹۴

قلعه بابک

دانشجویان پسر

کلیبر

یک دستگاه اتو بوس

۳۰/۶

۱۵و۱۴/۸/۹۴

آبشار ویسادار

دانشجویان دختر

تالش

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۱۴/۸/۹۴

آبشار گل آخور

دانشجویان دختر

ورزقان

سه دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۱۵/۸/۹۴

غار سهولان

دانشجویان پسر

مهاباد

سه دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۲۲و۲۱/۸/۹۴

غار کتله خور

دانشجویان پسر

زنجان

یک دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۲۱/۸/۹۴

غار سهولان

دانشجویان دختر

مهاباد

سه دستگاه مینی بوس

۳۰/۶

۲۲/۸/۹۴

قلعه ضحاک

دانشجویان پسر

هشترود

یک دستگاه اتو بوس

۷

۲۹و۲۸/۸/۹۴

غار کتله خور

دانشجویان دختر

زنجان

دو دستگاه اتوبوس

۳۰/۶

۶و۵/۹/۹۴

گردنه حیران

دانشجویان پسر

سرعین

دودستگاه اتو بوس

۳۰/۶