چارت سازمانی

مدیر

معاون

استخر/ مسابقات ورزشی / فوق برنامه     دفتر مدیر    ورزش خواهران / اماکن ورزشی / امور مالی

دبیرخانه