کادر تربیت بدنی

دکتر سعید اهری زاد

مدیر

رسول حبیب پور

معاون

عسگر عبدالهی

کارشناس مسئول مسابقات

شاهرخ کلجاهی

کارشناس مسئول فوق برنامه

صمد امینی

کارپردازی

آقای معمار فر

حسابداری

اعظم خاکزاده

مسئول ورزش خواهران

جهانگیر داوطلب

مسئول دفتر و مسئول اماکن ورزشی

علیرضا حداد اسکویی

مسئول استخر

حسین رهبری

مسئول دبیرخانه

خانم کوهی

کارشناس ورزش خواهران

یوسف جدیدالاسلام

سرایدار استادیوم

ابراهیم رافضی

کنترل استخر

علیرضا پور حمیدی

کنترل استخر

حسین باقریان

کنترل ژیمنازیوم

اکبر حکیمی

کنترل ژیمنازیوم