کادر تربیت بدنی

دکتر سعید اهری زاد

مدیر

عبدالرضا روزافزون

معاون

شاهرخ کلجاهی

کارشناس مسئول فوق برنامه

عسگر عبدالهی

کارشناس مسئول مسابقات

صمد امینی

کارپردازی

اسماعیل سهرابی فرد

حسابداری

اعظم خاکزاده

مسئول ورزش خواهران

منوچهر فروزانفر

مسئول اماکن ورزشی

علیرضا حداد اسکویی

مسئول استخر

حسین رهبری

مسئول دبیرخانه

جهانگیر داوطلب

مسئول دفتر

یوسف جدیدالاسلام

سرایدار استادیوم

ابراهیم رافضی

کنترل استخر

علیرضا پور حمیدی

کنترل استخر

حسین باقریان

کنترل ژیمنازیوم

یونس شاهمرادی

کنترل ژیمنازیوم