کوه پیمایی

برنامه کوه پیمایی کارکنان و خانواده های آنان در سال 1392