دهه فجر خواهران


 

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی

نفرات بالای 40 سال: تعداد شرکت کنندگان 22 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

سیما مقدم نیا

منیره داور

رقیه سعادت پور

 

نفرات زیر40 سال: تعداد شرکت کنندگان 17 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

اعظم ثبات حق

سهیلا عیوضی

ناهید صدوقی

 

نتایج مسابقات پرش با گونی

نفرات زیر 35 سال: شرکت کنندگان 20 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

فاطمه شریعت

سکینه عباسی

اعظم ثبات حق

 

نفرات بالای 35 سال: شرکت کنندگان 24 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

حاجیه کوهی

منیره داور

مریم رضایی

 

 

 

نتایج مسابقات دارت

نفرات زیر40 سال: شرکت کنندگان 17 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

سهیلا عیوضی

فاطمه عدیمی

لعیا سلیمان پور

 

نفرات بالای40 سال: شرکت کنندگان سال 23 نفر

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

رقیه سعادت پور

خدیجه داوودی

نارینگل اسرافیلی

نتایج مسابقات شنا

شرکت کنندگان: 10 نفر