اخبار - آرشیو

مسابقات ورزشی بومی و محلی

مسابقات ورزشی بومی و محلی

جشنواره درون دانشگاهی ورزش¬های بومی و محلی (زمستان 93) دانشگاه: تبریز تعداد دانشجویان شرکت کننده: 170 نفر ردیف عناوین رشته های برگزاری رقابتی نمایشی تعداد دختران شرکت کننده تعداد پسران شرکت کننده تاریخ برگزاری جمع کل نفرات 1 هفت سنگ رقابتی 45 نفر(خوابگاه شهرک) 9/12/93 45 نفر 2 چهدی ووردی رقابتی 38 نفر 10/12/93 38 نفر 3 وسطی رقابتی 28 نفر 15/12/93 28 نفر 4 هفت سنگ رقابتی 34 نفر(خوابگاه ولی عصر) 15/12/93 34 نفر 5 بش داش رقابتی 25 16/12/93 25 نفر جمع کل 170 نفر

ادامه مطلب