دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکترسعیداهری زادمدیر تربیت بدنی
2عبدالرضاروزافزونمعاون
3شاهرخکلجاهیکارشناس مسئول فوق برنامه
4عسگرعبدالهیکارشناس مسئول مسابقات
5صمدامینیمسئول کارپردازی
6اسماعیلسهرابی فردحسابدار
7اعظمخاکزادهکارشناس مسئول ورزش خواهران
8منوچهرفروزانفرمسئول اماکن ورزشی
9حسینرهبریمسئول دبیرخانه
10علیرضاپورحمیدیمسئول دفتر