اماکن ورزشی

۰۲ خرداد ۱۳۸۹ ۱۸
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
نمای جنوبی مجموعه ورزشی ژیمنازیوم دانشگاه تبریز
سالن ورزشی جدید چند منظوره خوابگاه شهدا
سالن ورزشی جدید خوابگاه شهدا
سالن ورزشی چند منظوره خوابگاه شهدا
زمین چمن مصنوعی دانشگاه تبریز