کارکنان

۰۲ خرداد ۱۳۸۹ ۳۷
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
دوی عمومی. هفته تربیت بدنی
دوی عمومی. هفته تربیت بدنی ۹۲
تیم فوتسال حراست قهرمان مسابقان کارمندان
تیم فوتسال سازمان مرکزی نایب قهرمان مسابقات کارمندان
تیم فوتسال پشتیبانی مقام سوم مسابقات فوتسال کارمندان
تیم فوتسال دانشکده علوم قهرمان مسابقات اساتید
تیم فوتسال دانشکده ریاضی الف نایب قهرمان مسابقات اساتید
تیم های فوتسال علوم انسانی و ریاضی ب مقام های سوم و چهارم مسابقات اساتید
تیم والیبال اساتید کشاورزی مقام اول مسابقات کارکنان
تیم والیبال دانشکده مهندسی فناوریهای نوین مقام دوم مسابقات
تیم والیبال دانشکده علوم مقام سوم مسابقات کارکنان
فوتسال پیشکسوتان
پیشکسوتان فوتسال دانشگاه تبریز
هفته تربیت بدنی
مسابقه دو همگانی
مسابقه دو همگانی۲